Privacyverklaring
BeautySalon GLAM, gevestigd aan Industriestraat 19
5961 PH Horst, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.beautysalonglam.nl
Industriestraat 19
5961 PH Horst
0623189876
Sybilla Peeters - van Lierop is de Functionaris Gegevensbescherming van BeautySalon GLAM , zij is te bereiken via info@beautysalonglam.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
BeautySalon GLAM verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
- Lijst met contactgegevens van de klant via een app
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
BeautySalon GLAM verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
- ras
- godsdienst of levensovertuiging
- politieke voorkeur
- seksuele leven
- lidmaatschap vakbond
- gezondheid
- strafrechtelijk verleden
- kredietwaardigheidscheck

Bij BeautySalon GLAM is het mogelijk om achteraf te betalen voor de producten die je koopt. Om dit mogelijk te maken en jou en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we jouw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder jouw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar [naam & eventueel adresgegevens beoordelaar], die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@beautysalonglam.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
- burgerservicenummer (BSN)
- Biometrische gegevens
- Genetische gegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
BeautySalon GLAM verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- BeautySalon GLAM analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
- BeautySalon GLAM volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
- BeautySalon GLAM verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
BeautySalon GLAM neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BeautySalon GLAM) tussen zit. BeautySalon GLAM gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

[aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BeautySalon GLAM bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia > Bewaartermijn > Reden
Adres > Bewaartermijn > Reden
Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden
BeautySalon GLAM deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. BeautySalon GLAM blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt BeautySalon GLAM jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

[voeg hier een tabel toe met: de categorie waar derde toe behoort, naam en jurisdictie, doel en welke gegevens.]

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
BeautySalon GLAM gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. BeautySalon GLAM gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

[ Bijvoorbeeld:
Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar ]

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BeautySalon GLAM en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@beautysalonglam.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

BeautySalon GLAM wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
BeautySalon GLAM neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@beautysalonglam.nl

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Algemeen.

Deze voorwaarden gelden voor iedere transactie tussen BeautySalon GLAM en de cliënt waarop BeautySalon GLAM deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard en voor zover voor deze voorwaarden door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk geen afwijking is vastgelegd.

 1. Verrichte inspanningen.

De behandelingen bij BeautySalon GLAM worden naar beste inzicht en in overeenkomst met de eisen van een goed vakmanschap en op basis van de op dat moment bekende niveau van wetenschap uitgevoerd. BeautySalon GLAM verplicht zich tot en voor zover het redelijker wijs mogelijk is, de cliënt te informeren over de financiële consequenties van de te uitvoeren behandelingen en/ of aanvullingen hierop.

 1. Afspraken.

De cliënt dient bij verhindering van een afspraak dit zo snel mogelijk kenbaar te maken, echter uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak. Het verzetten of annuleren van een afspraak wordt alleen geaccepteerd indien dit telefonisch is doorgegeven via de hiervoor bekende telefoonnummer. Indien deze verplichting door de cliënt niet of niet tijdig wordt nagekomen heeft BeautySalon GLAM het recht om 50% voor de afgesproken transactie in rekening te brengen.

Bij het te laat verschijnen van de cliënt met meer dan 5 minuten en minder dan vijftien minuten mag BeautySalon GLAM de behandeling inkorten met de tijd evenredig aan de vertragende starttijd. Het te berekenen bedrag voor deze transactie zal ongewijzigd blijven.

Bij het te laat verschijnen van de cliënt met meer dan vijftien minuten mag BeautySalon GLAM de behandeling annuleren en 50% voor deze transactie in rekening brengen.

 1. Betaling.

BeautySalon GLAM vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten op de daarvoor bestemde websites en worden mondeling in de schoonheidssalon vermeld. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Prijswijzigingen onder voorbehoud.

Aanbiedingen vermeld in advertenties en op de website zijn geldig als de aangegeven looptijd en / of zolang de voorraad strekt. Indien er additionele voorwaarden voor deze aanbiedingen van kracht zijn, zullen deze worden vermeld.

De cliënt dient voor het verlaten van de schoonheidssalon de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

 1. Persoonsgegevens & privacy.

Voorafgaande aan de eerste transactie zullen persoonlijke gegevens aan de cliënt worden gevraagd. De cliënt mag aannemen dat er alleen gegevens gevraagd worden die voor het voeren van een bedrijfsadministratie en het uitvoeren van behandelingen noodzakelijk zijn. Deze persoonlijke gegevens worden vastgelegd in een daarvoor geautomatiseerd systeem.

BeautySalon GLAM handelt volgens de richtlijnen opgenomen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens bij het werken met de persoonlijke gegevens van de cliënt. BeautySalon GLAM zal deze persoonlijke gegevens van de cliënt niet verstrekken aan derden zonder schriftelijke toestemming van de cliënt.

 1. Geheimhouding.

BeautySalon GLAM verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie van de cliënt ontstaan tijdens transacties in de schoonheidssalon. Informatie wordt als vertrouwelijk behandelt indien dit door de cliënt is medegedeeld of als de informatie van dien aard is dat deze als vertrouwelijk kan worden aangenomen.

Op grond van wettelijke bepalingen of gerechtelijke uitspraken kan deze geheimhoudingsplicht komen te vervallen. Indien deze wettelijke of gerechtelijke bepaling van kracht is zal indien gevraagd de vertrouwelijke informatie aan de daarvoor vermelde instantie worden verstrekt.

 1. Aansprakelijkheid

BeautySalon GLAM is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook ontstaan doordat de uitvoerende behandelaar (ster) gehandeld heeft aan de hand van onjuiste en/of onvolledige informatie verstrekt door de cliënt. Relevante informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding e.d. dient voorafgaande aan een transactie bij de schoonheidssalon en daarmee ook bij de behandelaar (ster) bekend te zijn.

BeautySalon GLAM is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen van de cliënt.

 1. Garantie

BeautySalon GLAM staat garant voor de kwaliteit van de geleverde producten en geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de producten. Mits de producten ongeopend en in de originele verpakking geretourneerd worden.

Indien het geleverd product een allergische reactie geeft op de huid van de cliënt is er reden tot retourneren van het product. Deze garantie vervalt indien:

 1. De cliënt andere producten gebruikt&nbsp dan geadviseerd door de behandelaar (ster).
 2. De cliënt de adviezen voor de thuisverzorging zoals besproken of geschreven in de adviesfolder niet opvolgt.
 3. De cliënt het advies niet opvolgt om binnen vijf werkdagen medische hulp te zoeken.
 4. De cliënt het product niet volgens de handleiding gebruikt.

Indien de cliënt niet tevreden is over het geleverde product, geld er geen geld retour garantie. Indien er een geval van ontevredenheid optreed onder de vermelde voorwaarden kan het geleverd product geruild worden voor een ander product, echt binnen één week (7 dagen).

 1. Beschadiging & diefstal

BeautySalon GLAM heeft het recht om in het geval van beschadigingen toegebracht door de cliënt aan de inrichting, apparatuur of producten van de schoonheidssalon een schadevergoeding te eisen van de cliënt.

In geval van diefstal is BeautySalon GLAM genoodzaakt dit te melden bij de politie.

 1. Klachten

In het geval van een klacht over een transactie moet dit zo spoedig mogelijk gemeld worden aan de eigenaar van de schoonheidssalon en de behandelaar (ster). Er zal direct een oplossing voor uw klacht gezocht worden. Indien de cliënt niet tevreden is met de geboden oplossing moet de cliënt dit zo spoedig mogelijk echter binnen één week (7 dagen) schriftelijk melden bij de eigenaar van de schoonheidssalon. De eigenaar van de schoonheidssalon moet binnen één week antwoord geven. Indien de klacht op basis van feiten gegrond is, zal de schoonheidssalon de transactie opnieuw verrichten.

Indien de schoonheidssalon en cliënt niet tot overeenkomst kunnen komen wordt het geschil voorgelegd aan de geschillencommissie van de brancheorganisatie schoonheidsverzorging te noemen de ANBOS. De uitspraak van deze geschillencommissie is voor beide partijen bindend.

 1. Behoorlijk gedrag

De cliënt dient zich in de schoonheidssalon volgens algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien na herhaaldelijke waarschuwingen de cliënt onbehoorlijk gedrag blijft vertonen , kan de schoonheidssalon de cliënt de toegang tot de schoonheidssalon weigeren.

Indien het onbehoorlijk gedrag van dien aard is dat het verstoot tegen de wettelijke normen is BeautySalon GLAM genoodzaakt dit te melden bij de politie.

 1. Recht

Op elke overeenkomst tussen BeautySalon GLAM en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die geldig is ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

BeautySalon GLAM is niet verantwoordelijk voor het plaatsen van teksten door bezoekers op de website en kan de aansprakelijkheid hiervoor niet accepteren. Deze teksten zijn persoonlijke meningen van bezoekers en vertegenwoordigen op geen enkele manier de denk of handelswijze van BeautySalon GLAM. Het plaatsen van auteursrechtelijk beschermt materiaal door bezoekers blijven de verantwoordelijkheid van de bezoekers.

Hiervoor kan BeautySalon GLAM niet verantwoordelijk worden gehouden.

BeautySalon GLAM heeft links met andere websites, is echter niet aansprakelijk voor het handelen of de inhoud van deze websites.

BeautySalon GLAM vervaardigd en verspreid haar informatie met de uiterste zorgvuldigheid, echter kan de juistheid of volledigheid niet altijd garanderen. BeautySalon GLAM is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, ontstaan op welke manier dan ook door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie aangeboden op deze website. Reacties geplaatst om betrokken personen of bedrijven negatief af te schilderen worden zonder te communiceren verwijderd.

 1. Algemene voorwaarden webshop.

Producten of diensten bestellen:
U klikt op het product of dienst die u wilt bestellen. Deze worden hierdoor in uw winkelwagen geplaatst. Als u uw bestelling compleet heeft, klikt u uw winkelwagen aan. U krijgt de keuze uit een aantal betaalopties.

iDEAL betalingen:
Makkelijk en vertrouwd betalen met internetbankieren. iDEAL betalingen geschieden via een beveiligde beheeromgeving van uw eigen bank.

Levering van producten of diensten:

 • Indien uw betaling is bijgeschreven en de producten uit voorraad leverbaar, versturen wij de producten binnen 1 à 4 werkdagen.
 • Indien de voorraad niet toereikend is voor uw bestelling, wordt u door ons op de hoogte gebracht. En wordt uw bestelling zo spoedig mogelijk naar u toe gezonden. De levertijd is dan tussen de 4 en 10 werkdagen.

Leveringsadres:
U kunt voor elke bestelling een leveradres opgeven waar u wenst dat uw bestelling wordt afgeleverd. Dit hoeft niet altijd hetzelfde te zijn.

Klachten:
Klachten dienen binnen 48 uur na ontvangst van de goederen schriftelijk gemeld te worden. Hiervoor kan het algemene E-mail adres voor gebruikt worden. Daarna kunnen klachten niet meer in behandeling worden genomen en worden de producten beschouwd als zijnde aanvaard.

Retourneren:
De cliënt heeft het recht om de producten 8 dagen na ontvangst te retourneren. (bedenktijd) Het retourneren wordt uitsluitend geaccepteerd mits deze onbeschadigd en ongebruikt zijn.
Het retourneren dient te geschieden in de originele verpakking. Indien de retour gestuurde producten door ons in goede staat zijn ontvangen zullen wij het aankoopbedrag u crediteren. De eventuele verzendkosten voor het verzenden en het retourneren zijn voor de cliënt zijn eigen rekening.

Voor het bestellen van diensten geldt een bedenktijd periode van 8 dagen van dag van bestelling. Hiervan wordt het aankoopbedrag gecrediteerd mits niet reeds afgenomen.

Retouradres:
BeautySalon GLAM
Industriestraat 19
5961 PH Horst

Verzendwijze:
Voor zendingen binnen Nederland zijn de verzendkosten bedragen € 6,75. U krijgt uw bestelling GRATIS toegezonden indien uw bestelling tenminste € 75,00 bedraagt.

Privacy Statement:
Uw privacy is bij ons in goede handen en altijd gegarandeerd. Al uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor het afhandelen van uw bestelling. Uw gegevens worden niet aan derden worden verstrekt, verhuurd of verkocht.

KVK nummer: 14122359
BTW nummer: NL 001839982 B75